REGULAMIN

RADY RODZICÓW

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 1

W BRZEGU

RADA RODZICÓW PROWADZI SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE :

 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( DzU z 1996 r., nr 67, poz. 329, z późniejszymi zmianami
 2. Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 458). Data wejścia w życie: 22 kwietnia 2009 r., 8 czerwca 2009 r., 1 stycznia 2010, 1 września 2011, 1 września 2012, 1 września 2018.
 3. Rozporządzenia MENiS z dnia 21.05.2001 r. (DzU nr 61/2001, poz. 96 ) w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
 4. Rozporządzenie  MEN z dnia 09.02.2007r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 35 poz. 222 ) z póź. zm.;
 5. Rozporządzenia MEN z dnia 2 listopada 2001 r.( DzU nr 98 , poz 1066, zm. 2001 r. nr 131 , poz 1459 ) w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela , trybu oraz sposobu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powołania zespołu oceniającego. 

§1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Rada rodziców jest organem społecznym działającym na terenie przedszkola. Stanowi reprezentację ogółu rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

§2.

CELE I ZADANIA RADY RODZICÓW

 1. Celem działania rady rodziców jest współpraca z dyrektorem przedszkola oraz radą pedagogiczną w podnoszeniu jakości pracy placówki.
 2. W skład rady rodziców wchodzi 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach, które przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności.
 4. Zadaniem rady rodziców jest:
 • współdziałanie z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i przedszkole w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym;
 • uczestniczenie w życiu przedszkola przyczyniające się do ciągłego podnoszenia jakości pracy placówki i zaspokajania potrzeb dzieci;
 • prezentowanie wobec dyrektora przedszkola i rady pedagogicznej opinii i wniosków rodziców we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności przedszkola;
 • przekazywanie rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola informacji o udzielanej pomocy na rzecz placówki oraz działalności finansowej rady rodziców;
 • podejmowanie działalności na rzecz pozyskania dodatkowych środków finansowych dla przedszkola na działalność wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą.

§3.

KOMPETENCJE RADY RODZICÓW

 1. Do kompetencji rady rodziców należy:

uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

 • programu wychowawczego przedszkola obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do dzieci, realizowanego przez nauczycieli;
 • programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci, potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci nauczycieli i rodziców;
 • wychowania przedszkola;

opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora.    

 • Zbieranie opinii i sugestii rodziców oraz ich przekazywanie nauczycielom, dyrekcji przedszkola i władzom oświatowym dotyczących wszystkich istotnych spraw przedszkola z zakresu innowacji i eksperymentów pedagogicznych, zajęć dodatkowych, planu finansowego, warunków pracy przedszkola itp.
 • Uczestniczenie w planowaniu wydatków przedszkola.
 • Ustalanie z dyrektorem przedszkola wysokości dziennej stawki żywieniowej w oparciu
  o odrębne przepisy.
 • Pomaganie w organizacji zajęć dodatkowych, imprez, wycieczek, warsztatów, konsultacji ze specjalistami takimi jak logopeda, psycholog itp.
 • Podejmowanie konkretnych działań wspomagających realizację statutowych funkcji przedszkola.
 • Delegowanie dwóch przedstawicieli rodziców do prac Komisji Konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola.
 • Rada w sprawach wykraczających poza jej kompetencje może zwołać ogólne zebranie rodziców.

§4.

TRYB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA

CZŁONKÓW RADY RODZICÓW

 1. Wybory do rady rodziców odbywają się w głosowaniu tajnym, które musi się odbyć na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym nie później niż do 31 października.
 2. Kandydują w wyborach rodzice, którzy wyrazili ustnie lub pisemnie (jeśli nie mogą wziąć udziału w zebraniu wyborczym) swoją zgodę na kandydowanie.
 3. Kandydatów na członków rady rodziców zgłaszają sami rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola.
 4. Uprawniony do głosowania jest jeden z rodziców dziecka uczęszczającego do przedszkola.
 5. Liczba kandydatów do rady rodziców nie może być mniejsza niż 9, a większa niż 15 osób. 

§5.

TRYB RZEPROWADZANIA WYBORÓW

 1. Każdy rodzic obecny na zebraniu otrzymuje kartę wyborczą z nazwiskami kandydatów.
 2. Głosuje się na 7 kandydatów.
 3. Wyborca stawia znak "X" obok nazwiska kandydata, na którego głosuje.
 4. Komisja wyborcza składa się z 1 przedstawiciela nauczycieli i 1 z rodziców nie będących kandydatami.
 5. Ustala się następujący porządek obrad zebrania wyborczego rady rodziców:
  • wybór komisji wyborczej. Wybory do tych funkcji są jawne. W przypadku nie ustalenia składu komisji wyborczej funkcje przewodniczącego komisji pełni nauczyciel - wychowawca, który wyznacza spośród rodziców 1 członka, spośród nie kandydujących do rady rodziców;
  • ustalenie przez komisję wyborczą listy obecności i stwierdzenie prawomocności wyborów;
  • wybory są prawomocne przy zwykłej większości głosów co najmniej połowy uprawnionych rodziców;
  • przypomnienie zasad wyborczych oraz ustalenie listy kandydatów przez komisję wyborczą;
  • głosowanie tajne;
 6. W skład rady rodziców wejdą kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą ilość głosów.
  1. Nowo wybrani przedstawiciele mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim zebraniu.
  2. Na pierwszym zebraniu rady rodziców wybierany jest przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz, skarbnik, komisja rewizyjna składająca się z trzech osób.
  3. Rada rodziców działa na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu.
  4. Działalnością rady rodziców kieruje przewodniczący oraz reprezentuje radę we wszystkich kontaktach na zewnątrz przedszkola.
  5. Wybór nowych członków rady rodziców w ciągu roku szkolnego może odbywać się na zasadzie:
   1. indywidualnego zgłoszenia osoby zainteresowanej uczestnictwem w pracach rady;
   2. propozycji członków rady rodziców, rodziców bądź dyrektora przedszkola.
 7. Odstąpienie od udziału w działalności rady rodziców może nastąpić w drodze:
 8. złożenia rezygnacji, która wymaga akceptacji rady rodziców;
 9. odwołania na wniosek rodziców lub członków rady po uprzednim przegłosowaniu zwykłą większością głosów.

§7.

ZADANIA CZŁONKÓW RADY RODZICÓW

 1. Zadania przewodniczącego rady rodziców:
  • kierowanie całokształtem prac rady rodziców;
  • współdziałanie ze wszystkimi członkami rady rodziców, włączenie ich do realizacji planu pracy;
  • zwoływanie i prowadzenie zebrań rady rodziców;
  • kierowanie działalnością finansową rady rodziców;
  • opracowanie projektu planu pracy wraz z planem finansowym na dany rok szkolny;
  • przekazywanie dyrektorowi przedszkola opinii i postulatów rady rodziców dotyczących działalności przedszkola.
 2. Zadania zastępcy przewodniczącego rady rodziców:
  • zastępowanie przewodniczącego w razie jego nieobecności;
  • wspieranie działań przewodniczącego w ramach jego kompetencji.
 3. Zadania skarbnika rady rodziców:
  • czuwanie nad rytmiczną realizacją planu finansowego i prawidłowym oraz celowym gospodarowaniem funduszami rady;
  • prowadzenie ewidencji wpłat i wypłat z funduszu;
  • sprawdzanie na bieżąco dokumentów finansowych rady, kontrolowanie prawidłowości oraz zatwierdzanie ich do wypłaty.
 4. Zadanie sekretarza rady jest:
  • Prowadzenie obsługi sekretarskiej posiedzeń rady, w szczególności: przygotowanie protokołu z posiedzeń i przedstawienie go do podpisania uczestnikom obrad;
  • prowadzenie korespondencji rady z rodzicami;
  • obwieszczanie stosownych uchwał rady.
 5. Zadania komisji rewizyjnej rady rodziców:
  • dokonywanie raz w roku kontroli dokumentów finansowych i stanu w kasie;
  • składanie rocznego sprawozdania z działalności finansowej rady rodziców. 

§8.

ZASADY DZIAŁALNOŚCI FINASOWEJ RADY

 1. Fundusze rady rodziców powstają z dobrowolnych składek rodziców.
 2. Wysokość minimalnej składki na rzecz rady rodziców ustala się na zebraniu ogólnym rodziców.
 3. Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę od ustalonej.
 4. Rodzice mogą wpłacać ustaloną składkę raz w miesiącu, w jednej lub dwu ratach.
 5. Pieniądze przyjmowane są według zbiorczych list grupowych i wpłacane na rachunek bankowy Rady Rodziców nr 81 8863 0009 2000 0021 8551 0001.
 6. Rada rodziców ustala preliminarz wydatków na dany rok szkolny.
 7. Fundusze rady rodziców przeznaczone są na upominki, dopłaty do imprez okolicznościowych, teatrzyków, koncertów, wycieczek oraz na zakup zabawek, pomocy dydaktycznych i wyposażenia przedszkola.
 8. Rada rodziców upoważnia skarbnika oraz dyrektora przedszkola do dysponowania funduszami rady zgodnie z ustalonym regulaminem i preliminarzem wydatków. Wysokość kwoty jaką w razie potrzeby może dysponować dyrektor jest ustalana na początku każdego roku szkolnego.

§9.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rada Rodziców posługuje się pieczątką.
 2. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok, rozpoczyna się i kończy po upływie dnia, w którym odbyło się pierwsze w danym roku szkolnym zebranie ogólne rodziców.
 3. Przewodniczący rady rodziców lub osoba upoważniona przekazuje przewodniczącemu nowej rady rodziców wszystkie sprawy (łącznie z finansami) związane z działalnością rady rodziców.
 4. Decyzja o rozwiązaniu rady rodziców w trakcie roku szkolnego może być podjęta tylko za zgodą 75% członków rady.
 5. Decyzja dotycząca ewentualnych zmian w regulaminie rady rodziców może być podjęta większością głosów członków obecnych na zebraniu rady rodziców.
 6. Regulamin obowiązuje wszystkich członków rady rodziców.
 7. Zebrania rady rodziców zwołuje i prowadzi przewodniczący. W zebraniu powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków.
 8. Prowadzący zebranie zaprasza do udziału w zebraniu (z głosem doradczym) dyrektora przedszkola i ewentualnie innych członków rady pedagogicznej.
 9. Zebrania rady rodziców są protokołowane i stanowią dokumentację placówki. Protokół wypełnia się czytelnie, bez poprawek, pismem komputerowym lub ręcznym.
 10. Protokół z posiedzenia rady rodziców sporządza sekretarz lub osoba wyznaczona przez dyrektora.

§10.

 1. Traci moc obowiązujący dotąd Regulamin Rady Rodziców z dnia
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2009r.
 3. Zmiany w regulaminie wymagają formy pisemnej.

                                                                   Podpisy członków Rady Rodziców

 1. _________________________
 2. _________________________
 3. _________________________
 4. _________________________
 5. _________________________
 6. _________________________
 7. _________________________

Brzeg dnia 30 października 2009

Powrot 1


Copyright © 2014. Topnet All Rights Reserved.