Koncepcja Pracy Przedszkola Publicznego Nr 1 w Brzegu

PODSTAWA PRAWNA

Koncepcja Pracy Przedszkola Publicznego Nr 1 w Brzegu oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: Ustawie o Systemie Oświaty z dnia 07.09.1991 r. (Dz.U. z 1996 r. nr 67, poz.329, z późn. zm.) oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego z dn. 23.12.2008 r. i Statucie Przedszkola uchwalonym przez Radę Pedagogiczną w dniu 31.08.2007r. Rozporządzeniu MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U,Nr 168, poz. 1324), wnioskach z działań edukacyjnych, programach wychowania przedszkolnego zatwierdzonych do realizacji w poszczególnych grupach i Konwencji Praw Dziecka.

Przedszkole Nr 1 zlokalizowane jest w centrum miasta Brzegu, w pobliżu Parku Centralnego przy ul. Jana Pawła II 7. Mieści się w wolnostojącym, dużym, jednopiętrowym budynku. 

Organem prowadzącym placówkę jest Rada Miasta Brzegu. Nadzór pedagogiczny sprawuje Opolski Kurator Oświaty w Opolu. Od 1997 r. dyrektorem Przedszkola Nr 1 w Brzegu jest mgr Marzena Augustyn.

Budynek, w którym mieści się przedszkole został ponad 60 lat temu zaadoptowany dla potrzeb i celów edukacji przedszkolnej. Posiada przyległy, przestrzenny ogród, który jednocześnie osłonięty jest od nadmiaru słońca koronami pięknych drzew i krzewów. Teren przedszkolnego ogrodu z trawiastą nawierzchnią, wyposażony jest w urządzenia do zabaw, piaskownice i altanki. Każda z grup wiekowych posiada swój ogród do zajęć i zabaw z dostosowanymi do wieku urządzeniami posiadającymi atesty. Budynek przedszkola i przylegające do niego ogrody znajdują się na terenie ogrodzonym.

Sale przedszkolne są wielofunkcyjne, widne, bezpieczne, funkcjonalne, dobrze wyposażone i estetyczne, a także co istotne - dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym. Wszystkie pomieszczenia z których korzystają nasi wychowankowie sprzyjają ich dobremu samopoczuciu, są urządzone zgodnie z potrzebami. Nic w ich urządzeniu nie jest sprawą przypadku i nic nie ogranicza swobody dzieci. Sale służą do zabawy, pracy, odpoczynku i jako jadalnie. Jest w nich to, co konieczne, a różne możliwości psychoruchowe, potrzeby, różnice w poziomie rozwoju umysłowego i fizycznego, odmienne wymagania programowe sugerują o „inności” ich zagospodarowania.

Do przedszkola co roku uczęszcza około 100 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Od wielu już lat liczba chętnych dzieci jest większa niż liczba miejsc. Dzieci zorganizowane są w 4 grupach zróżnicowanych pod względem wieku:

•          Maluchy - MALEŃSTWA                           (3 latki)

•          Młodsze średniaki – KRÓLICZKI        (4-latki)

•          Średniaki - TYGRYSKI                              (5-latki)

•          Starszaki  - KUBUSIE                                 (6-latki)

100% dzieci, które uczęszczają do naszego przedszkola jest mieszkańcami miasta Brzegu. Rodzice są klientami wymagającymi, oczekującymi od placówki szerokiego zakresu działań wychowawczo - opiekuńczych.

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30. Zapewnia dzieciom nie tylko realizację podstawy programowej, ale także umożliwia udział w zajęciach dodatkowych.

Zajęcia dodatkowe takie jak: język angielski, gimnastyka korekcyjna, logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, religia - organizowane są w takich godzinach, że nie kolidują z zajęciami wychowawczo – dydaktycznymi przewidzianymi w podstawie programowej. Stanowią wypadkową oferty placówki i wyboru rodziców.

Ramowy rozkład dnia ułożony jest zgodnie z zaleceniami podstawy programowej. Zagospodarowanie czasu dla dzieci przebywających do 10 godzin w placówce przewiduje następujące aktywności dzieci:

•          Co najmniej 1/5 czasu dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na świeżym powietrzu,

•          Co najmniej 1/5 czasu dzieci bawią się,

•          2/5 czasu zaplanowane jest na wszystkie czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne,

•          Najwyżej 1/5 czasu zajmują dzieciom zajęcia dydaktyczne.

W pobliżu przedszkola usytuowana jest szkoła podstawowa, do której po ukończeniu przedszkola trafia większość wychowanków. Daje to szansę na systematyczne badanie ich losów i odpowiednie doskonalenie oraz modyfikowanie oferty placówki.

Przedszkole zatrudnia:

•          8 nauczycielek (w tym dyrektor),

•          12 pracowników obsługi i administracji.

Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje i duże kompetencje:

•          wszyscy nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe magisterskie,

Aktualnie z kadry zatrudnionej w pełnym wymiarze czasu pracy mamy 3 nauczycielki dyplomowane, 2 nauczycielki mianowane i 3 nauczycielki kontraktowe. Nauczycielki systematycznie uczestniczą w warsztatach, kursach i szkoleniach.

Dodatkowo zatrudnieni są specjaliści:

•          nauki religii,

•          logopedii,

•          gimnastyki korekcyjnej,

•          języka angielskiego,

BAZA PRZEDSZKOLA

•          Placówka posiada 4 sale dydaktyczne wyposażone w nowoczesne, atestowane meble dostosowane do wzrostu dzieci i do właściwego ułożenia dla nich pomocy, 2 łazienki.

•          Salę do zajęć ruchowo-artystycznych, ze sprzętem i urządzeniami do zabaw rytmicznych, ruchowych i gimnastyki korekcyjnej. W sali tej znajduje się również sprzęt audio - wideo.

•          Małą salę do prowadzenia zajęć logopedycznych i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

•          Zaplecze kuchenne, sanitarne i administracyjne.

PRZEDSZKOLE POSIADA POLSKI CERTYFIKAT JAKO

„PARTNERSKIE PRZEDSZKOLE” IM.IRENY DZIEŻGOWSKIEJ

I. Strategia rozwoju placówki:

• Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości pracy
• Kształtowanie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku

Nasza wizja: „Przedszkole otwarte na oczekiwania i potrzeby dzieci i rodziców.”

Mocne strony przedszkola:
• Atrakcyjna oferta edukacyjna.
• Autorskie programy pracy.
• Szeroki wachlarz imprez, uroczystości i wycieczek.
• Udział w konkursach, festiwalach i akcjach na skalę ogólnopolską.
• Wysoki poziom pracy dydaktyczno-wychowawczej (innowacje, nowatorstwo).
• Dobra atmosfera i klimat przedszkola.
• Wysokie kwalifikacje i ustawiczne doskonalenie nauczycieli.
• Szeroka współpraca ze środowiskiem lokalnym: instytucjami oświatowymi i społecznymi.
• Wysoki poziom zadowolenia rodziców – powodzenie placówki w środowisku.

Słabe strony przedszkola:

•    Pozyskiwanie funduszy i środków zewnętrznych.

•    Opracowywanie i wdrażanie innowacji i programów autorskich.

•    Malowanie wewnątrz budynku i remont łazienek dla dzieci

•    Realizacja programów i projektów dotowanych przez fundacje i organizacje pozarządowe.

•    Specjalistyczna opieka zdrowotna i psychologiczno – pedagogiczna dzieci.

•    Ogród przedszkolny - wyposażenie.

Misją naszego Przedszkola jest zapewnienie każdemu dziecku wszechstronnego rozwoju jego talentów i zdolności, bez nacisków i przymusu, a poprzez rozbudzanie jego ciekawości i zaspokojenie naturalnej potrzeby poznania otaczającego świata.

II. Diagnoza
Opracowanie Programu Rozwoju Przedszkola poprzedzone zostało diagnozą pracy przedszkola, wynikającą z analizy jego mocnych i słabych stron. Tworząc program rozwoju, uwzględniono również potrzeby środowiska lokalnego, możliwości przedszkola zarówno kadrowe, jak i bazowe, Statut Przedszkola. Na podstawie wyników mierzenia jakości pracy placówki zostały podjęte działania zmierzające do osiągnięcia określonych zadań i celów głównych.

1. Zadania :
1.1 Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej dzieci w różnorodnych formach działalności.
1.2 Wspieranie samodzielnych działań dziecka ze szczególnym uwzględnieniem działań prozdrowotnych i proekologicznych.

2. Cele :
2.1 Stymulowanie rozwoju ekspresji twórczej dzieci w różnych obszarach edukacyjnych.
2.2 Rozwijanie umiejętności wyrażania siebie w różnych formach ekspresji.
2.3 Aktywizowanie sfery wyobraźni i fantazji.
2.4 Stymulowanie kreatywnej postawy oraz postawy prozdrowotnej i proekologicznej
2.5 Kształtowanie myślenia i działania zmierzającego do samorealizacji.
2.6 Pomoc w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „ja”.
2.7 Wspieranie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej.
2.8 Aktywizowanie rodziców do udziału w życiu przedszkola.

3. Nasz priorytet:

„Wychowanie świadomego, ekologicznie odpowiedzialnego, samodzielnego, kreatywnie myślącego i otwartego na kontakty z otoczeniem absolwenta przedszkola, który potrafi współdziałać z innymi.”

METODY PRACY Z DZIECKIEM

Do realizacji obowiązujących treści programowych wychowania przedszkolnego, wykorzystujemy metody aktywne, problemowe i twórcze oraz metody tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności jaką jest zabawa. Organizacja pracy nauczyciela z wykorzystaniem w/w metod uwzględnia wielostronny rozwój dziecka. Do metod tych należą m.in.:

•          metoda prof. Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej – dziecięca matematyka,

•          ruch rozwijający Weroniki Sherborne – metoda gwarantująca prawidłowy rozwój fizyczny dziecka i pomagająca zdobyć poczucie bezpieczeństwa i pewności siebie. Stwarza okazję do współdziałania i partnerstwa oraz umiejętności rozluźniania się po okresie napięcia i koncentracji,

•          drama - uczy poprzez osobiste doświadczenie – uczestnictwo lub obserwowanie scenek. Rozwija umiejętność wyrażania siebie poprzez dialog w rolach sytuacyjnych, gry i zabawy,

•          gimnastyka ekspresyjna Rudolfa Labana - improwizacja rytmu i wyobraźni

•          metoda Carla Orfa,

•          pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA - zabawy i gry integrujące grupę, wyzwalające aktywność,

•          gimnastyka mózgu Paula Dennisona – to ćwiczenia relaksacyjne i energetyzujące służące integracji półkul mózgowych w celu efektywniejszego działania. Sprzyja harmonijnemu rozwojowi, pomaga przezwyciężyć rozmaite trudności dziecka.

•          aktywne słuchanie muzyki wg Batii Strauss.

•          techniki relaksacyjne, parateatralne, bajkoterapia.

•          Metoda Dobrego Startu – metoda słuchowo – wzrokowo - ruchowa, w której ważną role odgrywają 3 elementy: słuchowy (piosenka), wzrokowy (wzory graficzne), motoryczny (wykonywanie ruchów w czasie odtwarzania wzorów graficznych zharmonizowanych z rytmem piosenki) – poznawanie wielozmysłowe.

FORMY PRACY

•          praca indywidualna,

•          praca w małych zespołach,

•          praca z całą grupą,

•          spotkania adaptacyjne (zabawy i zajęcia z dziećmi nowo przybyłymi do przedszkola, warsztaty integracyjne z rodzicami).

REGUŁY PRACY Z DZIECKIEM

•          jednolity system motywacyjny,

•          reguły dla rodziców (ujednolicone oddziaływania wychowawcze na płaszczyźnie rodzic – dziecko, nauczyciel – dziecko, respektowanie opinii nauczyciel – rodzic, rodzic – nauczyciel),

•          rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.

CODZIENNE PLANOWANIE PRACY PEDAGOGICZNEJ UWZGLĘDNIA:

•          nasze cele wychowania i nauczania,

•          działania zorientowane na dziecko,

•          aktualne pory roku,

•          święta i uroczystości,

•          tradycje przedszkola.

RODZICE W NASZYM PRZEDSZKOLU:

- otrzymują rzetelną i obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka

- wyrażają swoją opinię i oceniają pracę przedszkola

- uzyskują pomoc specjalistów

- czynnie uczestniczą w życiu przedszkola

- są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej zarządzaniu placówką

NAUCZYCIELE W NASZYM PRZEDSZKOLU:

- są aktywni i twórczy

- aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach placówki

- tworzą i realizują własne programy dostosowane do potrzeb grupy i przedszkola

- doskonalą swoją wiedzę i zbierają nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach

- pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sponsorów i przyjaciół przedszkola

- monitorują efektywność własnej pracy

- dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami

- podnoszą kwalifikacje zawodowe

- prowadzą obserwacje pedagogiczne, które wykorzystują w pracy dydaktyczno- wychowawczej.

GŁÓWNE FORMY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI:

•          Zajęcia adaptacyjne.

•          Prowadzenie kącika dla rodziców.

•          Eksponowanie na tablicy ogłoszeń zadań dydaktyczno – wychowawczych, wierszy, piosenek.

•          Eksponowanie prac plastycznych dzieci.

•          Organizowanie i prowadzenie zebrań ogólnych, grupowych z rodzicami i Radą Rodziców.

•          Prowadzenie zajęć otwartych z aktywnym udziałem rodziców.

•          Utrzymywanie kontaktów indywidualnych.

•          Organizowanie akcji charytatywnych i zbiórek surowców wtórnych.

•          Prowadzenie strony internetowej.

•          Angażowanie w pracę na rzecz przedszkola i grupy.

•          Włączanie w organizację wycieczek, konkursów, uroczystości i imprez.

•          Zapraszanie rodziców w charakterze gości na uroczystości przedszkolne.

Podczas zebrań grupowych organizowanych na początku roku szkolnego zapoznajemy rodziców z rozkładem dnia w przedszkolu, z tygodniowym planem zajęć, metodami pracy z dziećmi. Zapraszając rodziców na zajęcia otwarte chcemy pokazać, w jaki sposób realizujemy konkretne zadania. Zapoznajemy z celami, stosowanymi metodami oraz oczekiwanymi osiągnięciami dzieci. Informujemy rodziców o wszystkich zajęciach organizowanych poza przedszkolem – wycieczki, udział w imprezach itp.

Systematycznie prezentujemy wytwory plastyczne dzieci na wystawie w holu przedszkola oraz w salach. Okazjonalnie urządzamy wystawki tematyczne zgodnie z zadaniami zawartymi w rocznym planie pracy.

Prace dzieci gromadzimy w teczkach indywidualnych. Teczki z pracami, karty ćwiczeń są udostępniane rodzicom w czasie zebrań grupowych oraz podczas kontaktów indywidualnych.

Osiągnięcia i umiejętności dzieci prezentujemy też podczas uroczystości przedszkolnych. Informacje o uroczystościach, zajęciach otwartych oraz innych, ciekawych wydarzeniach przedszkolnych umieszczamy na stronie internetowej przedszkola. Prowadzimy też tradycyjną kronikę przedszkolną.

PARTNERZY ZEWNĘTRZNI:

Brzeskie Centrum Kultury

- Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

- Przedszkole Nr 10 oraz pozostałe przedszkola i szkoły w zakresie organizacji imprez

- Biblioteka Miejska

- Galeria Sztuki przy BCK

- Zamek Piastów Śląskich

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

- Policja, Wojsko

- Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia

- Firma Cadbury- Kraft-Fouds

- Biuro Oświaty

- Biuro Ochrony Środowiska

- Media lokalne

TRADYCJE PRZEDSZKOLNE

Przedszkole jest placówką w której świetnie czują się dzieci, na uwagę i zrozumienie mogą liczyć rodzice, zgodnie i sumiennie pracują pracownicy administracyjno – obsługowi, zaś nauczyciele odnoszą pełną satysfakcję z efektów swojej pracy.

Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę. Posiadamy swoje logo oraz kalendarz imprez i wydarzeń m. in.: pasowanie na przedszkolaka, Dzień Edukacji Narodowej, Andrzejki, Mikołajki, Jasełka oraz Wieczór Kolęd, bal karnawałowy, spotkanie z Babcią i Dziadkiem, powitanie wiosny, Dzień Rodziny, Dzień Dziecka, Pożegnanie Przedszkola.

Uczestniczymy w konkursach, festiwalach, imprezach kulturalnych, zawodach sportowych.

Przedszkole promuje swoją odrębność i specyfikę przez stronę internetową, a także gadżety, m.in. koszulki z logo, foldery. Dbamy o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku, upowszechniamy informacje o przedszkolu.

Chcemy w ten sposób stworzyć wizerunek przedszkola przyjaznego dzieciom i rodzicom, do którego każdy chciałby posłać swoje dziecko.

Nasze przedszkole stwarza dziecku warunki do indywidualnego rozwoju oraz zaspokojenia jego potrzeb i aspiracji, pomaga osiągnąć gotowość szkolną.

Akceptujemy każde dziecko takim jakie jest, szanujemy jego godność osobistą, stoimy na straży praw dziecka, budujemy jego system wartości i kształtujemy tożsamość.

Stosujemy aktywne metody pracy w całym procesie edukacyjnym, rozwijamy umiejętności dziecka, wyzwalamy jego samodzielność i aktywność.

Zapewniamy wszechstronne warunki do rozwoju zainteresowań i zdolności dziecka, rozbudzamy jego inwencję twórczą.

Aktywnie wspieramy rodzinę w procesie wychowania, staramy się sprostać jej oczekiwaniom w sprawach rozwoju dziecka.

Mamy bogatą ofertę wielokierunkowej edukacji dziecka, wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, bardzo dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną.

Istotą naszej pracy jest zapewnienie dziecku bezpieczeństwa oraz atmosfery zrozumienia i życzliwości.

Szanujemy decyzje dziecka przy dokonywaniu wyborów, uczymy kompromisowego rozwiązywania konfliktów oraz opanowywania negatywnych emocji.

Jesteśmy otwarci na wszechstronną współpracę z rodzicami i całym środowiskiem lokalnym.

Angażujemy się we wszystkie działania mające na celu dobro i prawidłowy rozwój dziecka.

Działamy na terenie Miasta Brzegu.

Zapewniamy okazję do różnorodnych, ciekawych zajęć, umożliwiając wszechstronny rozwój osobowy, intelektualny, psychiczny, zdrowotny i społeczny.

Istniejemy, by przekazywać dzieciom wiedzę i umiejętności potrzebne w dalszym życiu, wyposażając je w system wartości uniwersalnych.

Efektywnie wspomagamy rodzinę w ukierunkowaniu rozwoju dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, w korelacji ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym.

Chcemy by wychowanek przedszkola był samodzielny, twórczy, otwarty, na kontakty z innymi, dobrze przygotowany do rozpoczęcia nauki w szkole.

Każde dziecko jest dla nas jednakowo ważne, bez względu na jego poziom rozwoju intelektualnego lub ruchowego.

Oferujemy dobrze wyposażone sale dydaktyczne, smaczne i zdrowe posiłki, fachową kadrę pedagogiczną, przyjemne otoczenie przyrodnicze. Umożliwiamy udział w zajęciach dodatkowych.

Powrot 1


Copyright © 2014. Topnet All Rights Reserved.